Projekt przeznaczony dla Kobiet opiekujących się dziećmi w wieku do 3 lat,
ma wspierać je w aktywizacji zawodowej i powrocie na rynek pracy.

Działania w projekcie polegać będą na:

1. Finansowaniu opieki nad dziećmi do lat 3 , obejmujące:
a) pokrycie kosztów usług bieżącej opieki nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym lub wynagrodzenia dziennego opiekuna
b) pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz kosztów składek na ubezpieczenia społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, zgodnie z umową o świadczenie usług

2. Działaniach aktywizacyjnych i szkoleniowych wspomagających proces powrotu na rynek pracy (jako uzupełnienie działań polegających na finansowaniu opieki nad dziećmi do lat 3).

Wniosek o dofinansowanie został złożony w odpowiedzi na konkursu Nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-021/16 dla Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2018 roku

Zapraszamy do udziału w planowanych działaniach kobiety, które wychowują dzieci do 3 lat i mieszkają na terenie miasta Grudziądza, powiatu grudziądzkiego lub powiatu golubsko – dobrzyńskiego. W projekcie przewidziano udział 46 kobiet. Będą to:
- Kobiety powracające do pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim (w dniu przystąpienia do projektu są osobami pracującymi) – tylko finansowanie opieki
- Kobiety wyłączone z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem (w dniu przystąpienia do projektu pozostające bez pracy w tym także w trakcie urlopu wychowawczego) - finansowanie opieki i działania aktywizacyjne jako warunek wsparcia finansowego

Koszt opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna albo u niani musi opierać się o rzeczywiści e ponoszone wydatki i może obejmować wpisowe (finansowane dla jednego uczestnika tylko raz), koszt pobytu, wyżywienia lub wynagrodzenie niani. Kosztem niekwalifikowanym jest koszt zajęć dodatkowych. W ramach projektu refundowane będą maksymalnie wydatki do wysokości 600 zł miesięcznie na dziecko. Zapewnienie opieki nad dzieckiem musi być zgodne z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157).

Indywidualne wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej realizowane będzie przez Animatora Pracy w trakcie całego okresu udziału uczestniczek w projekcie i będzie warunkiem finansowania opieki nad dzieckiem dla kobiet wyłączonych z rynku pracy. Polegać będzie na doradztwie zawodowym , pomocy w wyborze atrakcyjnego szkolenia zawodowego a także pośrednictwie pracy. Także na stałym, przez cały okres uczestnictwa w projekcie wsparciu motywacyjno-psychologicznym. Działania te mają spowodować zmianę postaw uczestniczek projektu i podtrzymać ich motywacji i zaangażowania w podjęcie zatrudnienia.

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia i wzrost aktywności zawodowej 46 niepracujących kobiet opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych w powiecie golubsko – dobrzyńskim, grudziądzkim lub w mieście Grudziądz w okresie do 30.06.2018 r. Powrót do pracy 23 kobiet po urlopie macierzyńskim i wejście na rynek pracy 10 spośród kobiet bezrobotnych lub biernych zawodowo.

Szczegółowe informacje o projekcie w dokumencie: Zasady realizacji wsparcia

Pliki do pobrania:

Zasady realizacji wsparcia

Formularz rekrutacyjny

Wybór formy opieki nad dzieckiem

Oświadczenie uczestnika projektu

Wniosek o refundację

Wniosek o zaliczkę

Przykładowa umowa z nianią

Zapytania ofertowe:

Rozeznanie rynku na usługę Animatora Pracy - 23.08.2017