Projekt realizowany w Partnerstwie pomiędzy TOP-PROJEKT-Krzysztof Derbiszewski z siedzibą w Dobrej oraz Powiatem Iławskim – organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w odpowiedzi na konkurs w ramach Działania 02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01 grudnia 2016 do 31 lipca 2018 dla uczniów oraz kadry pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego w ZSO im. S. Żeromskiego w Iławie.

Celem głównym projektu jest podniesienie u 550 uczniów LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących im Stefana Żeromskiego w Iławie, poziomu kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w okresie 12.2016 – 07.2018.

Projektem objęci będą wszyscy uczniowie liceum klas I i II rozpoczynającego się we wrześniu roku szkolnego 2016/17 oraz uczniowie nowego naboru do klas I w roku szkolnym 17/18.

W ramach projektu uczniowie klas II w roku szkolnym 2016/17 oraz uczniowie klas I, II i III w roku szkolnym 2017/18 będą mogli rozwijać swoje kompetencje kluczowe w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych oraz języków obcych a także zdobywać wiedzę dotyczącą rynku pracy. Będzie to możliwe poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych

- Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczno – przyrodnicze: z matematyki, fizyki, chemii, biologii i geografii.
- Zajęcia z języków obcych: angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego.
Uwaga! Istnieje możliwość uzyskania Certyfikatu językowego, który pomoże w ubieganiu się na wybrane kierunki wyższych studiów!
- Warsztaty doradztwa zawodowego oraz kształtowania postaw niezbędnych na rynku pracy

Wszyscy nauczyciele szkoły, którzy prowadzić będą dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe przejdą warsztatowe szkolenie doskonalące poziom umiejętności w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Warsztaty prowadzone będą przez pracowników naukowych wyższych uczelni z którymi współpracuje szkoła. Na warsztatach tych powstaną modułowe programy szkoleniowe rozwijające kompetencje matematyczno –przyrodnicze i porozumiewania się w językach obcych dla uczniów szkoły.

Harmonogramy:

Harmonogram zajęć - Kwiecień 2018

Harmonogram doradztwa - Kwiecień 2018

Harmonogram zajęć - Marzec 2018

Harmonogram doradztwa - Marzec 2018

Harmonogram zajęć - Luty 2018

Harmonogram doradztwa - Luty 2018

Harmonogram zajęć - Styczeń 2018

Harmonogram doradztwa - Styczeń 2018

Grudzień 2017

Listopad 2017

Październik 2017

Wrzesień 2017

Czerwiec 2017

Kwiecień 2017

Marzec 2017

Pliki do pobrania:

Regulamin rekrutacji - uczeń

Oświadczenie uczestnika projektu - uczeń

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - uczeń

Ankieta rekrutacyjna - uczeń

Regulamin rekrutacji - nauczyciel

Oświadczenie uczestnika projektu - nauczyciel

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - nauczyciel

Ankieta rekrutacyjna - nauczyciel

Zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe - Usługi zakwaterowania, wyżywienia oraz udostępnienia sali - 27.01.2017

Formularz oferty - Usługi zakwaterowania, wyżywienia oraz udostępnienia sali - 27.01.2017

Zapytanie ofertowe - Prowadzenie zajęć dodatkowych - 08.02.2017

Formularz oferty - Prowadzenie zajęć dodatkowych - 08.02.2017

Zapytanie ofertowe - Prowadzenie zajęć dodatkowych - 08.02.2017

Formularz oferty - Prowadzenie zajęć dodatkowych - 08.02.2017

Unieważnienie postępowania nr 3/2.2.1/ZK - 10.02.2017

Unieważnienie postępowania nr 4/2.2.1/ZK - 10.02.2017